Statuten

1. In de streek van Haspengouw, met als zetel te Sint-Truiden, wordt een Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie opgericht. Deze Commanderie wil het fruit centraal stellen, typisch product van Haspengouw in het algemeen en van Sint-Truiden in het bijzonder.

 
2. De Commanderie bezit een homogeen Vlaams karakter, met een nationaal en internationaal programma.
 
3. De Commanderie bezit een collegiaal Praesidium en dito beleid.
 
4. Het doel is personen samen te brengen die zich ten volle willen inzetten voor de promotie van het Belgisch fruit in het algemeen en het Haspengouws fruit in het bijzonder, dit zowel in binnen- als buitenland, inbegrepen fruitsappen, confituren, stropen en andere nevenproducten van het fruit.
 
5. De promotie van het Haspengouws fruit, fruitsappen en andere bijproducten geschiedt door:
 • het ijveren voor het theoretisch en praktisch aanscherpen van de kennis en de waardering voor eigen fruit, fruitsappen en bijproducten.
 • het stimuleren van wetenschappelijke en economische studies inzake fruitteelt.
 • het treffen van alle initiatieven ter verdere verbetering van de kwaliteit van het fruit.
 • het belonen van verdienstelijk werk tot promotie van het fruit of zijn bijproducten.
 • het treffen van alle initiatieven die tot doel hebben op nationaal of internationaal vlak het Haspengouwse fruit en alle andere Haspengouwse producten te propageren
 • het organiseren van manifestaties, ook en vooral op gastronomisch vlak,
 • ten einde de valorisatie van het Haspengouws fruit te bevorderen.
 • het opzoeken en in ere herstellen van typische streekgerechten, vooral dan
 • fruitgerechten.
 • het verlenen van eervolle onderscheidingen aan personen en/of
 • organisaties die zich vooral verdienstelijk hebben gemaakt in het
 • propageren van ons eigen fruit en bijproducten, op welke wijze dan ook.
 • het verenigen van streekgastronomische lekkerbekken en fijnproevers rond het thema fruit in alle mogelijke vormen en bereidingen.
 
6. Verder ijvert de Commanderie voor:
 • het in stand houden van een ridderlijke geest onder de leden eershalve. 
 • het respecteren van de aloude tradities uit de streek van Haspengouw.
 • het bevorderen van alle kunstvormen met als thema het fruit
 
7. De Commanderie zal jaarlijks een groot kapittel houden, en al naargelang de mogelijkheden en behoeften, kapittels organiseren in binnen- en buitenland
 
8. Levensbeschouwelijk is de Commanderie neutraal.
 
9. De Commanderie kiest als wapen: van lazuur, met tweekoppige arend van goud, beide bekroond van hetzelfde; de arend in het hart beladen met de . letters ST van sabel. het schild is overtopt met een kroon van goud, en geheel omgeven van fruit
 
10. De Commanderie heeft het karakter van een feitelijke vereniging. Zij leunt aan bij de doelstellingen van de VZW Pro Belgica, die zij onderschrijft. Zij treedt mede aan voor de nationale- en internationale promoties van Pro Belgica.
  
11.De Commanderie werd gesticht door 18 stichtende leden, namelijk:
 • Burgemeester F. Aerts: voorzitter-grootmaarschalk.
 • De heer A. Soenen: ondervoorzitter-maarschalk-wetenschappen
 • De heer L. Leflot: ondervoorzitter-maarschalk-commercialisering
 • De heer V. Sweldens: ondervoorzitter-maarschalk-kwekers
 • Kolonel Van Onsem: ondervoorzitter-maarschalk
 • De heer G. Vandenborne: maarschalk-secretaris-generaal-public relations 
 • De heer M. Jenné: maarschalk-secretaris-scriptor 
 • De heer G. Borghs: maarschalk-thesaurier 
 • De heer P. Leemans: maarschalk-kunstmeester 
 • De heer D. Appeltans: maarschalk-fruytenier 
 • De heer J. Nicolai: maarschalk-fruytenier 
 • De heer W.P. Carlier: maarschalk-diligentiediensten
 • De heer M. Smets: maarschalk-festiviteiten 
 • De heer C. Smets: maarschalk-infrastructuur 
 • De heer R. Van Onsem: maarschalk-consul voor het buitenland
 • De heer C. Souris: maarschalk-keizerlijk ambassadeur voor Wallonië
 • De heer H. La Barthe: maarschalk-consul voor de provincies
 • De heer Van de Moortele: maarschalk-centrale besturen
 
12. De Commanderie richt een Grote Raad op, die samengesteld is uit gewezen leden van het Praesidium die:
 • ofwel de wens hebben uitgedrukt niet langer actief deel te nemen aan de activiteiten van het Praesidium
 • ofwel in feite niet verder deelnemen aan de activiteiten van het Praesidium (vier opeenvolgende afwezigheden op één werkjaar zonder verontschuldigingen.)
     (praesidium: 06/09/01)
 
13. De Commanderie richt een orde op, waarin verdienstelijke - of zeer vooraanstaande personen kunnen worden vereremerkt. De toe te kennen graden zijn zonder onderscheid van geslacht eregrootmaarschalk, eremaarschalk, grootofficier en officier.
(praesidium 24/03/97)
 
14. De fondsen van de Commanderie worden gevormd door:
 • de inbreng van het Praesidium
 • de steun van de Grote Raad
 • de toelagen van het rijk, van parastatale instellingen en van openbare besturen
 • de gemeentelijke en bovengemeentelijke subsidies
 • De boekhouding wordt gehouden door de maarschalk-thesaurier, die ook verantwoordelijke is voor het geldelijk beheer.
 
15. De administratie van de Commanderie wordt gevoerd door de grootmaarschalk-voorzitter, samen met de maarschalk-secretaris-generaal. Het geheel wordt gecoördineerd door de maarschalk-thesaurier.
 
16. De Commanderie wordt geleid door het Praesidium, dat in alle kwesties soeverein beslist.
 
17. De zetel van de Commanderie wordt gevestigd ten stadhuize te Sint-Truiden
 
18. De interne wijze van werken wordt geregeld door een huishoudelijk reglement, dat wordt opgesteld door het Praesidium.
 
19. Het Praesidium bestaat uit 18 leden en de voorzitter en kan niet worden uitgebreid.
(praesidium 19/01/02)
 
20. Bij ontslag, overlijden of overstap naar de Grote Raad van één of meer leden vult het Praesidium zichzelf aan.
(praesidium 06/09/01)
 
21. Deze nieuwe leden dienen aangeduid te worden met algemeenheid van stemmen van de leden in functie.
 
22. Ontbinding van de Commanderie kan slechts geschieden mits een tweederde meerderheid en bij geheime stemming. Ingeval van ontbinding worden de beschikbare fondsen overgedragen aan het Sint-Vincentiusgenootschap te Sint-Truiden.